SDI - Strength Deployment Inventory

Ett instrument för att kartlägga och utveckla dina starka sidor
och förbättra samarbetet i gruppen

Kartläggningsinstrumentet SDI är ett redskap för att komma underfund om sina starka sidor i relation till andra människor under två betingelser: när allting går bra och när man hamnar i konflikt. Syftet med instrumentet är att öka den egna självinsikten, få förståelse för sina medarbetares drivkrafter, medvetandegöra gruppens styrkor och därigenom stärka samarbetet. Kartläggningen görs lämpligen tillsammans i en lednings- eller arbetsgrupp under 1-2 dagar, där deltagarna under ledning av en certifierad handledare också får möjlighet att diskutera och reflektera över relationer och samarbete i gruppen.

Teorin bakom SDI

SDI är ett verktyg för Relationship Awareness Theory (RAT) - en teori som skapades av Elias H Porter, fil dr vid Ohio State University. Porter var senare verksam som biträdande klinisk professor på avdelningen för psykiatri vid School of Medicin vid University of California. Enligt RAT beror en organisations framgång och effektivitet på kvalitén i relationerna mellan medarbetarna. Konflikter, som beror på brister i relationerna, sänker effektiviteten och skadar verksamheten. Genom att få insikt om vilka motiv som ligger bakom beteenden hjälper RAT oss att bygga bättre relationer såväl professionellt som privat.

Teorin om relationsmedvetenhet hävdar, liksom många andra psykologiska teorier, att alla människor vill ha relationer till andra. Redan från födelsen söker det lilla barnet en positiv anknytning till sina vårdare. Genom interaktion med och i relation till andra existerar vi och får världen mening.

RAT vilar på fyra enkla antaganden:

 • Vårt beteende syftar till att bibehålla och stärka vår självkänsla.

 • Vi väljer beteende utifrån två olika situationer i livet, dels när vi känner att allt går bra och vi är nöjda, dels när vi möter motstånd och hamnar i konflikt.

 • En personlig "svaghet" är inget annat än en styrka som används för mycket och för ofta.

 • Vi tenderar att uppfatta andras beteenden genom våra egna filter, utifrån våra egna drivkrafter.

 • Många konflikter handlar om bristande förståelse för andra människors beteende. Vi betraktar beteendet utifrån våra egna motiv och behov och inser inte att andra uppnår självkänsla på annat sätt, att de har andra drivkrafter än mina. Genom teorin om relationsmedvetenhet och kartläggningsinstrumentet SDI kan vi bättre förstå vårt eget och andras beteende. Vi kan då använda våra styrkor på rätt sätt och därigenom stärka våra relationer till omgivningen.

  Läs mer om RAT på http://www.personalstrengths.se  Intresserad av SDI? Kontakta Scilla för mer information!

   
  strength

  sdi_triangel